Financiële informatie

In de financiële informatie op onze website zit heel wat vakterminologie verwerkt. Op deze pagina geven we een overzicht van de meeste begrippen.

Aanschaffingswaarde De aanschaffingswaarde is de tussen partijen overeengekomen waarde op basis waarvan de transactie wordt uitgevoerd. Indien er mutatierechten betaald werden, zijn deze inbegrepen in de aanschaffingswaarde.
Bezettingsgraad

De bezettingsgraad staat voor het gemiddelde percentage over een bepaalde periode van de contractuele huurgelden van de verhuurde ruimten, in verhouding tot de som van de contractuele huurgelden van de verhuurde ruimten en de geraamde huurwaarde van de niet-verhuurde ruimten.

Dit is de bezettingsgraad van de totale vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur met uitzondering van (i) de gebouwen in renovatie, (ii) de gebouwen die het voorwerp uitmaken van een eerste commercialisering, (iii) de gebouwen in verkoop.

Bruto dividendrendement (Bruto dividend van het boekjaar)/ (Beurskoers op de laatste noteringsdag van het boekjaar).
Bruto huurrendement (Contractuele brutohuren op jaarbasis + geschatte huurwaarde op de leegstaande ruimtes) / (reële waarde van de vastgoedbeleggingen beschikbaar voor verhuur).
Bouwjaar Het jaar waarin het gebouw opgetrokken of voor het laatst grondig werd gerenoveerd.

EPRA resultaat

Het EPRA resultaat is het netto resultaat met uitsluiting van (i) het portefeuilleresultaat, (ii) de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva en (iii) de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures. Deze term wordt gebruikt in overeenstemming met de Best Practices Recommendations van EPRA.

EPRA NAV per aandeel Dit is de Net Asset Value of Nettowaarde per aandeel volgens de Best Practices Recommendations van EPRA.
Ex-date Datum van de afknipping van de coupon.
Exit taks De vennootschappen die hun erkenning als GVV vragen of die fusioneren met een GVV, zijn onderworpen aan een specifieke belasting of exit taks.
Free float [( Totaal aantal aandelen bij afsluiting boekjaar) - (totaal aantal aandelen aangehouden door partijen die zich kenbaar hebben gemaakt door middel van een transparantiemelding in overeenstemming met de wet van 2 mei 2007)] / [totaal aantal aandelen bij afsluiting boekjaar].
Gemiddeld aantal aandelen Het gemiddeld aantal aandelen geeft weer hoeveel HOMI-aandelen er gedurende de referentieperiode in omloop waren. Deze worden berekend met uitsluiting van de 11.712 eigen aandelen aangehouden door de vennootschap.
Gemiddelde financieringskost De gemiddelde financieringskost is gelijk aan de interestkosten met inbegrip van de kredietmarge en de kost van de afdekkingsinstrumenten, en vermeerderd met geactiveerde intercalaire interesten gedeeld door de gewogen gemiddelde financiële schuld over de betreffende periode.
Geschatte huurwaarde De geschatte huurwaarde (GHW) is de huurwaarde die naar het oordeel van de vastgoedexpert overeenkomt met de huurprijs op de markt.
GVV-wetgeving
Het Koninklijk Besluit van 13 juli 2014 in uitvoering van de Wet van 12 mei 2014 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gewijzigd bij wet van 22 oktober 2017 en Koninklijk Besluit van 23 april 2018.
IFRS NAV per aandeel Dit is de Net Asset Value of Nettowaarde per aandeel volgens IFRS.
IFRS-normen De International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn een set van boekhoudkundige principes en waarderingsregels opgesteld door de International Accounting Standards Board, die dienen om internationale vergelijking tussen Europese beursgenoteerde bedrijven te vergemakkelijken. De Europese beursgenoteerde vennootschappen moeten deze normen in hun geconsolideerde rekeningen toepassen vanaf het boekjaar dat start na 1 januari 2005. De Belgische GVV’s moeten deze normen eveneens toepassen in hun statutaire rekeningen vanaf het boekjaar dat is start op 1 januari 2007.
Operationele marge De operationele marge is een KPI die wordt berekend door deze formule: (Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille)/(Netto huurresultaat).
Schuldgraad (GVV-KB) Dit is de schuldgraad berekend in overeenstemming met het GVV-KB. Dit betekent dat deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures voor doeleinden van de berekening van de schuldgraad verwerkt worden volgens de proportionele consolidatiemethode.
Schuldgraad (IFRS) Deze schuldgraad wordt op dezelfde manier berekend als de schuldgraad ( GVV-KB), maar gebaseerd op en reconcilieerbaar met de geconsolideerde balans die in overeenstemming is met IFRS waarin deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures verwerkt worden via vermogensmutatie.
Uitkeerbaar resultaat Het uitkeerbaar resultaat wordt gedefinieerd als het EPRA resultaat vermeerderd met de gerealiseerde uitkeerbare meerwaarden op verkopen.