Financiële informatie

Schuldgraad

De schuldgraad (GVV-KB) bedroeg 51,95% op 31 december 2022. De schuldgraad (IFRS) bedraagt 50,77%.

Rekening houdend met de strategie van Home Invest Belgium om de schuldgraad op middellange en lange termijn beneden 55% te houden, beschikt Home Invest Belgium nog over een schuldcapaciteit van € 54,08 miljoen om nieuwe investeringen te financieren.

Wanneer rekening wordt gehouden met een maximale schuldgraad van 65%, zoals bepaald door de GVV-Wet, heeft Home Invest Belgium nog een schuldcapaciteit van € 297,63 miljoen om nieuwe investeringen te financieren.

51,95%

Schuldgraad (GVV-KB) per 31/12/2022

Samenstelling van de financiële schulden

Op 31 december 2022 had Home Invest Belgium € 391,00 miljoen financiële schulden die bestaan uit:

  • bilaterale kredietlijnen opgenomen voor een bedrag van € 268,00 miljoen, afgesloten met 6 verschillende financiële instellingen met goed gespreide vervaldagen tot in 2029. Home Invest Belgium heeft geen vervaldagen in 2023. De eerstvolgende vervaldag ligt in 2024;
  • een obligatielening voor een bedrag van € 89,00 miljoen met een looptijd tot 2032 en een obligatielening onder het EMTN-programma van € 9,00 miljoen met een looptijd tot 2028;
  • thesauriebewijzen (commercial paper) voor een bedrag van € 34,00 miljoen. Niettegenstaande het korte termijn karakter van de uitstaande thesauriebewijzen wordt het volledige uitstaande bedrag gedekt door beschikbare lange termijn kredietlijnen (back-up lines).

Vervaldagen van de financiële schulden

De gewogen gemiddelde resterende looptijd van de financiële schulden bedraagt 4,8 jaar.
Home Invest Belgium beschikte op 31 december 2022 over € 70,00 miljoen niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen waarvan:

  • € 34,00 miljoen lange termijn back-up lines ter indekking van de kortetermijn uitstaande thesauriebewijzen;
  • € 36,00 miljoen vrij beschikbare kredietlijnen.

Rente-indekking

Op 31 december 2022 hadden de financiële schulden voor 90.0% (hetzij ten belope van € 352,0 miljoen) een vaste interestvoet, onder meer door gebruik te maken van Interest Rate Swaps als indekkingsinstrument.

De vaste interestvoeten hebben een gewogen gemiddelde resterende looptijd van 5,3 jaar.

De totale waarde van de indekkingen op afsluitdatum was positief voor een bedrag van € 31,43 miljoen door een toename van de interestvoeten na de afsluiting van de indekkingen.

De raad van bestuur wenst door haar indekkingspolitiek de vennootschap te beschermen tegen een eventuele rentestijging