Corporate Governance

De Belgische Corporate Governance Code 2020 ("Code 2020") is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de aandelen verhandeld worden op een gereglementeerde markt (‘genoteerde vennootschappen’) zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Home Invest Belgium hanteert de Code 2020 in de zin van artikel 3:6, §2, 1° van het WVV. De Code 2020 is terug te vinden op de website van de Corporate Governance Commissie.

Het Charter bevat de principes van deugdelijk bestuur die van toepassing zijn binnen de vennootschap.

Home Invest Belgium tracht zoveel mogelijk de bepalingen van de Code 2020 na te leven. Op een aantal vlakken zijn er echter afwijkingen. Volgens het “comply or explain”-principe (“pas toe of leg uit”) vervat in de Code kan er afgeweken worden van de principes van de Code om rekening te kunnen houden met de eigen kenmerken van de vennootschap en haar relatief kleine omvang:

  • De evaluatie van de Raad van Bestuur gebeurt doorlopend (en niet periodiek), rekening houdend met de frequentie van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, evenals bij de hernieuwing van mandaten (afwijking van het principe 9.1).
  • De regels inzake vergoeding van de effectieve leiding kunnen afwijken van de aanbevelingen in de Code 2020; zie “Remuneratieverslag” (afwijking van het principe 7.8).
  • Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen aandelen (afwijking van aanbeveling 7.6 van de Code 2020).
  • De Raad van Bestuur stelt geen minimumdrempel vast van aandelen die aangehouden moeten worden door de leden van het uitvoerend management (afwijking van aanbeveling 7.9 van de Code 2020.
Corporate Governance Charter (NL)
Corporate Governance Charter

Het Corporate governance-charter beschrijft de bestuursregels die van toepassing zijn binnen de vennootschap. Dit charter werd opgesteld door de raad van bestuur van Home Invest Belgium en kan hier geconsulteerd worden. Dit Charter wordt aangevuld door het risicobeheersreglement en het interne auditreglement, die er integraal deel van uitmaken.