Financiële informatie

EPRA kernindicatoren 31/12/2022 31/12/2021

EPRA resultaat (€ / aandeel)

Resultaat uit operationele activiteiten

1,08 0,99

EPRA - NRV (€ / aandeel)

De Nettoactiefwaarde, aangepast zodat vastgoed en andere investeringen aan hun investeringswaarde worden inbegrepen met uitsluiting van bepaalde items die in een lange termijn business model niet verwacht worden zich te materialiseren.

22,77 22,35
EPRA - NTA (€ / aandeel)

De Nettoactiefwaarde, aangepast zodat ze ook vastgoed en andere investeringen aan hun reële waarde worden inbegrepen met uitsluiting van bepaalde items die in een lange termijn business model niet verwacht worden zich te materialiseren, aangepast voor de boekwaarde van immateriële vaste activa.

21,40 20,99
EPRA - NDV (€ / aandeel)

De Nettoactiefwaarde, aangepast zodat vastgoed en andere investeringen aan hun reële waarde worden inbegrepen met uitsluiting van bepaalde items die in een lange termijn business model niet verwacht worden zich te materialiseren, aangepast voor de reële waarde van schulden met een vaste rentevoet.

23,09 20,73
EPRA - NIR

De geannualiseerde brutohuurinkomsten, gebaseerd op de cash huren op balansdatum, met uitsluiting van niet-recupereerbare vastgoedkosten, gedeeld door de marktwaarde van het vastgoed, met inbegrip van geschatte aankoopkosten.

3.85% 3,62%
EPRA - Aangepast NIR

De EPRA NIY, aangepast zodat rekening gehouden wordt met de afloop van huurvrije periodes (of andere niet-vervallen tegemoetkomingen zoals huurvrije periodes en getrapte huurprijzen).

3,85% 3,62%
EPRA - Leegstandspercentage

De geschatte huurwaarde van leegstaande ruimtes, gedeeld door de geschatte huurwaarde van de volledige portefeuille.

4.24% 7,75%
EPRA kostratio incl. leegstand

Administratieve en operationele kosten (met inbegrip van directe leegstandskosten) gedeeld door de bruto huurinkomsten.

19.68% 19,48%
EPRA kostratio excl. leegstand

Administratieve en operationele kosten (met uitsluiting van directe leegstandskosten) gedeeld door de bruto huurinkomsten.

19,03% 18,67%
EPRA LTV Uitstaande schuld gedeeld door de reële waarde van het onroerend goed. 0,52               0,53
EPRA LTV
(exclusief overdrachtsbelasting)
Uitstaande schuld gedeeld door de marktwaarde van het onroerend goed. 0,50               0,52

Meer kernprestatie-indicatoren zijn beschikbaar in onze recente jaarverslagen.