Corporate Governance

De raad van bestuur bepaalt de strategie van de onderneming en neemt de uiteindelijke beslissingen over investeringen en desinvesteringen. De raad van bestuur van Home Invest Belgium bestaat momenteel uit 7 niet-uitvoerende bestuurders en 2 effectieve leiders.

De raad van bestuur stelt de halfjaarlijkse en jaarlijkse rekening van Home Invest Belgium op, net als het financieel jaarverslag in het vooruitzicht van de algemene vergadering van aandeelhouders, alsook het halfjaarlijks financieel verslag en de tussentijdse verklaringen.

Hij keurt de fusierapporten goed, beslist over de aanwending van het toegestane kapitaal en roept de gewone en buitengewone algemene vergaderingen bijeen. Hij waakt over de nauwkeurigheid, de juistheid en de transparantie van de mededelingen aan de aandeelhouders, de financiële analisten en het publiek in de vorm van prospectussen, jaar- en halfjaarverslagen, tussentijdse en occasionele perscommuniqués en updates van de website www.homeinvestbelgium.be.

Hij delegeert het dagelijks beheer aan het management, dat regelmatig verslag uitbrengt over zijn beheer en aan de raad een jaarlijkse begroting en kwartaalstaten voorlegt.